Boartsjendewei in taal derby

TWATALIGE LOKAASJES

Frjentsjer

Berne-opfang 0-4 jier

Het Tweede Thuis (Kinderopvang Friesland)

Pjutte-opfang 2-4 jier

De Kabas (Kinderopvang Friesland)
De Korendrager (CBO NW Fryslân)
De Toermalijn (CBO NW Fryslân)
It Kikkertfiskje (Kinderopvang Friesland)
Het Tweede Thuis (Kinderopvang Friesland)