Boartsjendewei in taal derby
Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter lit sjen hoe’t in twatalige ûntwikkeling derút sjocht. En jout âlden en pakes en beppes tips en hânfetten foar ferskillende taalsituaasjes yn ‘e hûs: allinne Frysk, Frysk en Nederlânsk mar ek oarstalich.

Lês mear
Twatalige lokaasjes

Sjoch per gemeente hokker twatalige berne- en pjutte-opfanglokaasjes der yn de ferskillende doarpen binne.

Lês mear
Taalplan Frysk

Yn it Taalplan Frysk wurkje ferskate organisaasjes gear om alle bern yn Fryslân de kâns te bieden om de Fryske taal te learen.

Lês mear