Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert
Heit&mem-panel

Wannear kin in bern fertale fan de iene nei de oare taal? Wêrom brûkt in Frysktalich bern wol it Nederlânsk yn it rollespul, mar oarsom net? Hoelang brûkt in twatalich bern de ferskillende talen trochinoar? 

Omdat wy benijd binne nei de antwurden hawwe de Afûk en it SFBO it heit&mem-panel opsetten.

Lês mear
Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter lit sjen hoe’t in twatalige ûntwikkeling derút sjocht. En jout âlden en pakes en beppes tips en hânfetten om foar ferskillende taalsituaasjes yn ‘e hûs: alinne Frysk, Frysk en Nederlânsk mar ek oarstalich.

Lês mear