Westersingel 4, 8913 CK Ljouwert
Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter lit sjen hoe’t in twatalige ûntwikkeling derút sjocht. En jout âlden en pakes en beppes tips en hânfetten om foar ferskillende taalsituaasjes yn ‘e hûs: alinne Frysk, Frysk en Nederlânsk mar ek oarstalich.

Lês mear