Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

Heit&mem-panel

SOCHT: âlders foar it heit&mem-panel

Wolsto ús helpe mear ynsjoch te krijen yn de (meartalige) taalûntwikkeling bij jonge bern? Doch dan mei oan it heit&mem-panel! Ien kear jiers freegje wy dy in fragelist yn te foljen. En dêrneist krigest ien of twa kear jiers it fersyk om mei dyn bern in taalaktiviteit/spultsje foar ús út te besykjen. Sa no en dan krigest ek in aardichheidsje, bygelyks in moai (printe)boek.

Liket it dy wat of wolst graach mear ynformaasje? Stjoer dan in mail nei t.schrama@sfbo.nl

Heit&mem-panel