Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

Algemien

Meartaligens jout dy in foarsprong
Bern dy ' t yn har jonge jierren mear as ien taal leare, hawwe dêr in soad foardiel fan. Dat docht bliken út ûndersiken oer de hiele wrâld.

De foardielen op in rychje:

  • Twatalige bern binne taalgefoeliger, se leare letter makliker in tredde, fjirde of fyfde taal . Meartalige bern hawwe in grutter wurkgeheugen.
  • Meartalige bern kinne har makliker fokusje en konsintrearje, om ' t se fan jongs ôf oan wend binne om te skeakeljen tusken ferskillende talen.
  • Meartalige bern leare makliker technysk lêzen. Se witte earder hokker letter by hokker klank heart en plakke de letters earder oan elkoar ta wurden.
  • Minsken dy ' t meardere talen prate, binne yn it foardiel by it sykjen nei in baan.
  • Minsken dy ' t har libben lang geregeldwei twa of mear talen brûke, krije letter minder gau lêst fan diminsje.

Binne der ek neidielen?

  • Soms wurdt tocht dat twataligens betiizjend is foar in bern en taalefterstannen feroarsaakje kin. Bygelyks trochdat de beide talen mar heal leard wurde.
  • Neffens deskundigen is meartaligens lykwols nóáit de oarsaak fan in taalprobleem. Taalproblemen kinne dan ek net oplost wurde troch ienfâldichwei allinne it Nederlânsk oan te bieden.


Frysktalige berne-opfang
Troch de dominante posysje fan de Nederlânske taal op de basisskoalle is it goed om yn de jierren dêrfoar in breed oanbod yn de memmetaal te krijen. In protte omtinken foar it Frysk op de pjutte-opfang of de berne-opfang draacht by ta in goede meartalige ûntwikkeling . Dêrom is it ek foar Frysktalige bern goed om te kiezen foar in Frysktalige of twatalige berne- opfang. Yn Fryslân binne sa’n 220 berne- opfangsintra dy ' t twatalich binne. Besjoch hjir it aktuele oersjoch.

Algemien