Boartsjendewei in taal derby

Sinjaalferskes

Goeiemoarn

Kom mar yn 'e rûnte

Foar alles in ferske

  • It boek kin fergees oanfrege wurde troch opfanglokaasjes en ûnderbougroepen fan it primêr ûnderwiis.
  • Stjoer in mailtsje nei ynfo@tomke.frl dat jim it ferskeboek bestelle wolle en foar welke lokaasje.
  • Jim krije dan in bestellink tastjoerd. Let op: der kin 1 eksimplaar per lokaasje besteld wurde.
  • IKC's kinne 2 boeken bestelle: ien foar de pjutten en ien foar de ûnderbou. Graach fermelde yn de opmerkings yn it bestelformulier.
  • Dochs graach mear bestelle? Jou it oan yn de mail nei ynfo@tomke.frl, dan sille wy sjen wat wy foar jim dwaan kinne.
  • It boek is dus net beskikber foar partikulieren. Mar goed nijs: de ferskes binne wól gewoan foar elkenien beskikber! Sjonge mar!