Boartsjendewei in taal derby

Us minsken

Bestjoer
 • Jan Dijkstra (foarsitter)
 • Anneke Waslander
 • Janneke Schuitemaker
 • Tony Dijkstra
 • Bertus Mulder
 • Siebren vd Leij
 • Nel Haarsma
 • Marike Elsinga
Fisitaasje-kommisje
 • Anneke Waslander (foarsitter)
 • Annigje Toering
 • Riemkje Hoogland-Pitstra
 • Janny Bottema
 • Hilly Brouwers
 • Myja ZIjlstra
 • Anke Haanstra
 • Sytske Eringa
 • Inge Bouma
 • Nieske vd Veen
 • Gerva Hoekstra
 • Ineke Geertsma
Governance

Stiftingen dy't aktyf binne yn de sosjaal-kulturele sektor moatte foldwaan oan regels op it mêd fan "governance", dat wol sizze, goed bestjoer. Ynsjoch jaan yn sifers is ien fan dy regels. Dêrom is de meast aktuele jierrekken hjir te finen. Ynformaasje oer de salariearring y.f.m. de WNT is opnommen yn de jierrekken.