Boartsjendewei in taal derby

Us minsken

Bestjoer
 • Jan Dijkstra (foarsitter)
 • Anneke Waslander
 • Tony Dijkstra
 • Bertus Mulder
 • Siebren vd Leij
 • Nel Haarsma
 • Marike Elsinga
Fisitaasje-kommisje
 • Anneke Waslander (foarsitter)
 • Annigje Toering
 • Riemkje Pitstra
 • Janny Bottema
 • Myja ZIjlstra
 • Anke Haanstra
 • Sytske Eringa
 • Inge Bouma
 • Nieske vd Veen
 • Gerva Hoekstra
 • Ineke Geertsma
 • Sytske van Assen
 • Roelie Greidanus