Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

Ús minsken

Bestjoer

Hendrik ten Hoeve
Doeke Fokkema
Nynke Zijlstra
Henk Vriesema
Janneke Schuitemaker
Anneke Waslander

Fisitaasje-kommisje

Anneke Waslander (foarsitter)
Annigje Toering
Riemkje Hoogland-Pitstra
Janny Bottema
Hilly Brouwers
Japke Kornelis
Anneke Waslander
Nienke Deelstra
Greta Beetstra 
Anke Haanstra
Willy Greydanus
Sytske Eringa