Boartsjendewei in taal derby

Materialen

In meartalige basis

Meartaligens befoarderet de talige, de sosjale en de yntellektuele ûntwikkeling fan bern. Wy advisearje pedagogysk meiwurkers by it foarmjaan fan taalbelied en by it útfieren yn de praktyk.

Frysk en oarstaligen

Foar de by ús oansletten lokaasjes is de brosjuere Frysk en oarstaligen beskikber.

Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter lit sjen hoe’t in twatalige ûntwikkeling derút sjocht. En jout âlden en pakes en beppes tips en hânfetten foar ferskillende taalsituaasjes yn ‘e hûs: allinne Frysk, Frysk en Nederlânsk mar ek oarstalich.

Lês mear
Materialen
Materialen
Materialen
Materialen