Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

TWATALIGE LOKAASJES

Dokkum

Berne-opfang 0-4 jier

De Hoeksteen (Kinderopvang Friesland)
De Tuimelaar (Kids First)
De Kleine Oase
Alderleafste

Pjutte-opfang 2-4 jier

POV De Pionier (Kleine Wereld - Kinderopvang Friesland)
Madelief (Kids First)
De Krûpelhintsjes (Kinderopvang Friesland)