Westersingel 4, 8913 BK Ljouwert

TWATALIGE LOKAASJES

Grou

Berne-opfang 0-4 jier

Grou Jongema (Kinderopvang Friesland)
Friesma State (Kinderopvang Friesland)

Pjutte-opfang 2-4 jier

't Hummeltsjehonk (Kids First)
't Hummeltsjeshonk
Jongema (Kinderopvang Friesland)