Boartsjendewei in taal derby

Memmetaalsprekkers

Fries in de onderbouw
In steden en grote woonplaatsen als Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten wil een groeiend aantal basisscholen meer doen aan het Fries in de onderbouw. Omdat de leerkrachten het Fries soms nog niet goed beheersen of zich onzeker voelen in die taal helpen Cedin en het SFBO die scholen om dat vorm te geven door de inzet van memmetaalsprekkers.

Memmetaalsprekkers
Memmetaalsprekkers zijn vrijwilligers die eens per week of om de veertien dagen een dagdeel op een school in de kleutergroepen helpen om daar het Fries aan te bieden. Ze organiseren spelletjes en activiteiten waarbij het Fries de voertaal is. De uitstraling die de memmetaalsprekkers hebben op jonge kinderen en de leerkrachten heeft een positief effect op de taal- en woordenschatontwikkeling van jonge kinderen. Cedin en het SFBO begeleiden de memmetaalsprekkers en zorgen voor materiaal. De memmetaalsprekkers krijgen een vrijwilligersvergoeding .Memmetaalsprekker worden?
Vind je het leuk om met kinderen te werken en wil je een impuls geven aan het Fries in het onderwijs? Stuur dan een mail naar het SFBO: m.elsinga@hetnet.nl. Of lees eerst meer in deze folder