Westersingel 4, 8913 BK Leeuwarden

Certificeringstraject

Taalbeleid gericht op een tweetalige ontwikkeling van kinderen   
De Provincie stelt subsidie beschikbaar aan peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven die een taalbeleid ontwikkelen dat gericht is op de tweetalige ontwikkeling van kinderen. Uitgangspunten zijn:

 • het creëren van een omgeving waar de taalontwikkeling van kinderen in gestimuleerd wordt
 • het uitdragen van de meerwaarde van twee - en meertaligheid
 • het stimuleren van tweetaligheid bij alle kinderen; vanwege de dominante positie van het Nederlands in de media, onderwijs en maatschappelijke leven is het nodig dat in de voorschoolse periode het Fries extra ondersteund wordt
 • het consequent gebruik van beide talen (zodat kinderen de talen makkelijker kunnen scheiden)


Modellen om mee te werken
Kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties kunnen kiezen uit verschillende modellen om mee te werken:

 • Een Friestalige opvang  (niet wat de moedertaal van de kinderen betreft, maar wat de omgangs - en instructietaal van de leidster betreft)
 • Een of meer Friestalige groepen naast een of meer Nederlandstalige groepen  (ouders kunnen kiezen in welke taal hun kinderen opgevangen worden)
 • Een tweetalige groep waar de ene leidster consequent Fries spreekt en de andere leidster consequent Nederlands. In het totale aanbod moet hierbij ruim voldoende aandacht voor het Fries zijn.
 • Een tweetalige instelling waarbij het Fries door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers als voertaal gebruikt wordt en het Nederlands een plaats krijgt in afgebakende taalaktiviteiten.


Voordelen van het certificeringstraject

 • Een subsidie van €2250,- (de locatie)
 • Structurele steun op het gebied van taalbeleid in het algemeen, met in het bijzonder aandacht voor de tweetalige ontwikkeling van kinderen (praktische begeleiding / overleg op de werkvloer, cursussen, uitwisselen van kennis en bezoek van een deskundige visitatiecommissie die het taalbeleid toetst en feedback geeft)
 • Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers op het gebied van taalontwikkeling & tweetaligheid
 • Duidelijkheid naar buiten dat de opvanglocatie bewust omgaat met taalontwikkeling & tweetaligheid

 

Tijdsinvestering
Het traject wordt zoveel mogelijk ingepast in de reguliere werkzaamheden en kost dus niet veel extra tijd. Bovendien levert het SFBO geschikt themamateriaal.

Certificeringstraject